Algemene voorwaarden

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtgever: wederpartij van SheZum-dog hondentrimsalon en de  eigenaar van de huisdier(hond)

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Huisdier: een of meer huisdieren waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

 2. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen SheZum-dog hondentrimsalon en opdrachtgever waarop SheZum-dog hondentrimsalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. Overeenkomsten
Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling/telefonisch of schriftelijk tot stand zijn gekomen.

 4. Rechten en plichten

 SheZum-dog  hondentrimsalon verplicht zich naar haar best mogelijke kunnen zorg te dragen voor het huisdier van opdrachtgever.

 SheZum-dog hondentrimsalon zal zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen van opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van het huisdier en de extra diensten die door SheZum-dog hondentrimsalon  tegen meerprijs worden aangeboden.

SheZum-dog hondentrimsalon behoudt zich het recht voor om een overeenkomst te beëindigen.

SheZum-dog   hondentrimsalon behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een dier te weigeren.

SheZum-dog hondentrimsalon  is niet aan te merken als bezitter/eigenaar van het huisdier.

Het huisdier dient te zijn ingeënt (cocktail- en kennelhoestenting, katte- en niesziekte) en SheZum-dog hondentrimsalon mag te allen tijde het bewijs hiervan opvragen (inentingsboekje).

Het huisdier dient te zijn behandelt tegen vlooien, wormen en teken.

SheZum-dog  hondentrimsalon behoudt zich het recht voor de dienst waarop de overeenkomst van toepassing is, te laten uitvoeren door derden zonder overleg vooraf met opdrachtgever.

SheZum-dog  hondentrimsalon behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.

SheZum-dog  hondentrimsalon behoudt zich het recht voor om een verzorging af te zeggen wegens ziekte of wegens weersomstandigheden die de veiligheid van het huisdier en SheZum-dog hondentrimsalon bedreigen.

Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.


5. Overmacht
In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.
In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde.
Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.
Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.

6. Aansprakelijkheid
De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken.
Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten.
Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de eigenaar/houder van de trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.


7. Betaling en annuleringsvoorwaarden.
Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante betaling bij aflevering.
Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke.
In dit geval kan de teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant/opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan.
Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant/opdrachtgever.
Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert.
De volgende regeling is hierbij van toepassing:
a. Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd;
b. Bij annulering binnen 24  voor het tijdstip van de afspraak is 100% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd;
c. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.

d.Te laat komen naar de afspraak is ook genomen als een" No show" en worden 100% van de kosten van de afspraak in rekening genomen en als het is meer dan 30 min geweest helaas wordt deze afspraak ook geannuleerd i.v.m het storen van de andere afspraken dat zijn al  ingepland op deze dag. 

e. Wees A.U.B  op tijd met het brengen en ophalen van Uw hond  i.v.m andere klanten en afspraken.

***Er komen "Wel" extra kosten bij voor het te laat ophalen van Uw hond nadat uw wordt geïnformeerd dat hij/zij klaar is en hij/zij wordt niet op tijd opgehaald " er is helaas heb oppas service mogelijk". voor het te laat brengen kan ook dat je afspraak wordt geannuleerd en wordt volledig in rekening gebracht*** 

 8. Ziekte van het dier

Opdrachtgever is verplicht SheZum-dog  hondentrimsalon  zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele ziektes van het huisdier waarop afspraken van toepassing zijn.

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet en gelden de annuleringsvoorwaarden.

9. Levering van goederen en diensten

De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen.

Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever.

Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

10. Klachten

Klachten terzake van een door de eigenaar/houder van de trimsalon verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houder van de trimsalon binnen 48 uur van de klacht schriftelijk en/of telefonisch op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 24 uur na melding van de klacht zich met het dier bij de trimsalon te vervoegen.

Reclames terzake van geleverde zaken dienen uiterlijk twee maanden na levering schriftelijk bij de eigenaar/houder van de trimsalon te zijn ingediend.

SheZum-dog hondentrimsalon zal na het ontvangen van de klacht binnen 24 uur reageren en, binnen alle redelijkheid, binnen 48 uur een geschikte oplossing aanbieden.

Indien er geschillen ontstaan, wordt wederzijds een deskundige aangesteld. Mochten deze deskundigen niet in overeenstemming met elkaar kunnen worden, wordt in samenspraak een derde deskundige aangewezen. Het oordeel van deze derde deskundige zal bepalend zijn.